Idea GCI

Idea Gminnych Centrów Informacji wyrażona w programie przewiduje, że władze samorządowe najniższego szczebla (gminy), a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

GCI stwarzają nowe szanse rozwoju osobistego i zawodowego dla wszystkich bezrobotnych, którzy posiadają umiejętność obsługi komputera lub mogą z powodzeniem opanowywać nowe technologie i dysponują dostępem do odpowiedniego sprzętu, by dzięki temu stać się pracownikami i w pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

GCI wspiera proces samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, jak również pomaga znaleźć im zatrudnienie u innych pracodawców. Z czasem GCI coraz lepiej zapoznaje się z potrzebami lokalnej społeczności, dostosowując do niej swoją ofertę. Wiąże się to z kolei ze wzrostem rodzaju i liczby świadczonych usług.