Stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
(stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.)
OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:
podstawowy(100%)
– w okresie pierwszych trzech miesięcy
– w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
794,20x
623,60
obniżony (80%)
– w okresie pierwszych trzech miesięcy
– w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
635,40
498,90
podwyższony (120%)
– w okresie pierwszych trzech miesięcy
– w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 637,00 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. M.P. poz. 323)

953,10
748,40 


2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia – 120 % zasiłku 953,10
przygotowania zawodowego dorosłych – 120 % zasiłku 953,10
stażu – 120 % zasiłku 953,10
kontynuowania nauki – 100% zasiłku 794,20
studiów podyplomowych – 20% zasiłku 158,90
Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu 461,80
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 

UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów

397,10
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 397,10
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 7,70/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2012 r. o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości – 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,9 % tj. w łacznej wysokości – ok. 28,4 % – kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
w pełnym wymiarze czasu pracy (794,20 + 142,96 *) 937,16
w pełnym wymiarze – refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.600,00 + 288,00*) 

Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.888,00
2. robót publicznych
refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji – ( 1.755,11 + 315,92*), 2.071,03
refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.510,22 + 631,84*) 4.142,06
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
– za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 4.800,00
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) max 4,62/za godz.
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy – uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia – z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 21.061,32
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 14.040,88
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.530,66
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 21.061,32
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 14.040,88
4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 06.12.2012 r.) 5,75%
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę – pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2013r.) 1.600,00xxx
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw.2012 r. (obowiązuje od 1.12.2012r.) 3.510,22xxxx
3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.) 2,45%
4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach – na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5% a od 1 czerwca 2011 o 2,6%.

Od 1 czerwca 2012 r. zwaloryzowany o 4,3% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2012 poz.23)

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.600 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. ( Dz. U. 2012, poz. 1026);
xxxxprzeciętne wynagrodzenie w III kw. 2012 r. wynosi 3.510,22 zł (Komunikat Prezesa GUS z 12 listopada 2012r. M.P. 2012 poz. 842).
Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS
w dniu 10.12.2012 r.

Źródło: http://www.psz.praca.gov.pl/