Środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej

JEDNORAZOWE ŚRODKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa: art. 46  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MPiPS

z dnia 17 kwietnia  2009r. w sprawie dokonywania refundacji ze środków Fundusz Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. Nr62, poz.512).

 1. Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.
 2. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego

ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy

jednorazowo środków na jej podjęcie.

 1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony, jeżeli bezrobotny:
  1. w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  2. nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
  3. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  4. w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadził działalności gospodarczej,
  5. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
  6. wymiar dopuszczalnej pomocy państwa w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis nie jest przekroczony.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
 3. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane

na podstawie umowy zawartej na piśmie.

 1. Bezrobotnemu mogą być przyznane środki w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 2. W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
 3. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis.
 4. W okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy dotację, nie może podjąć zatrudnienia.
 5. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty,

jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy             niż   12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

Zainteresowany bezrobotny składa wniosek o przyznanie jednorazowych środków dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju nr 116-117 Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (tel. 75 77 55605 wew. 116)

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostaje powiadomiony o rozpatrzeniu wniosku.