Jak zarejestrować się w PUP

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy.

Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia – kopia i oryginał
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień – kopia i oryginał
 • decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie.Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, przy czym za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę jej urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane adresowe (adres zameldowania na pobyt stały oraz adres zamieszkania lub do korespondencji – jeśli są inne niż adres stałego pobytu),
 • wskazanie dyspozycji co do przekazywania świadczenia na rachunek w banku lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wniosku.

Ponadto osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne składa oświadczenia, które stanowią podstawę do ustalenia okoliczności istotnych dla przyznania świadczenia przedemerytalnego. Obejmują one informacje dotyczące: posiadania (aktualnie lub w przeszłości) uprawnień do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, renty rodzinnej lub uposażenia w stanie spoczynku; pobierania świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych; osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz wysokości miesięcznego przychodu, prawa własności, współwłasności lub posiadania nieruchomości rolnej oraz jej powierzchni ustalonej w hektarach przeliczeniowych oraz informację o ustaleniu kapitału początkowego (ze wskazaniem oddziału, który ustalił wysokość tego kapitału oraz numeru sprawy) i zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, ze wskazaniem oddziału.

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne wniosek o to świadczenie zobowiązana jest zgłosić w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jest to warunek wymagany do przyznania świadczenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ rentowy – na wniosek osoby zainteresowanej – może przywrócić termin na złożenie tego wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne wykonywała zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, które to zatrudnienie i prace są wliczane do 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a praca ta lub zatrudnienie ustaną po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ich ustania. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Do wniosku muszą być dołączone odpowiednie dokumenty lub oświadczenia stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie żądanego świadczenia i ustalenie jego wysokości.

Wymagane dokumenty

Pierwsza grupa dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o świadczenie przedemerytalne to dowody uzasadniające prawo do tego świadczenia, a więc:

 • świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie będzie potwierdzało tych okoliczności,
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność,
 • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający: co najmniej 6- miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca – bez uzasadnionej przyczyny – nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.),
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty (data zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy rzutuje na ustalenie, czy rejestracja została dokonana w terminie 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany (decyzję taką powinna przedłożyć osoba, której przysługuje 6-miesięczny zasiłek dla bezrobotnych i której urząd po upływie okresu, na jaki został przyznany zasiłek, wyda decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych; osoba, której przysługuje zasiłek dla bezrobotnych przez dłuższy okres, np. 12 miesięcy, a która po upływie 6 miesięcy pobierania tego zasiłku zamierza zgłosić wniosek o świadczenie przedemerytalne, powinna przedłożyć dokument potwierdzający fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy),
 • dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Na potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych należy dołączyć dowody potwierdzające przebycie tych okresów, a więc m.in. zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe itp. Gdy brak jest możliwości przedstawienia dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy, zniszczenia dokumentów, okresy przypadające przed 15 listopada 1991 r. można udowadniać zeznaniami świadków. Świadkowie składają zeznania na druku ZUS Rp-8.

Brak któregokolwiek ze wskazanych dokumentów lub też nieprzedłożenie go w terminie wyznaczonym przez organ rentowy skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto do wniosku o świadczenie przedemerytalne powinny być dołączone dokumenty wymagane do ustalenia wysokości emerytury. Chodzi tu o dokumenty, które pozwolą na ustalenie w przyszłości (z chwilą spełnienia warunków) podstawy wymiaru emerytury, a więc: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy, kserokopie kart wynagrodzeń czy też inne dokumenty potwierdzone przez archiwum.

Jeżeli wnioskodawca ma ustalony kapitał początkowy lub też miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w Zakładzie znajdują się dokumenty potwierdzające wysokość zarobków uzyskanych w okresie wybranym do ustalenia podstawy wymiaru renty lub kapitału. W takim przypadku wystarczające jest przedłożenie dokumentacji uzupełniającej (jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie podlegała ubezpieczeniom po ustaleniu kapitału lub przyznaniu renty). Brak tych dokumentów nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia przedemerytalnego.